Nhằm tìm ra hướng đi phù hợp để phát triển ngành mía đường trong nước, các chuyên gia mía đường hàn