Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính cho biết, trong dài hạn, vụ 2014-2015 dự kiến diện tích mía cả nước k